Lëtzebuergesch léiere mam Astrid a Jérôme Lulling

Mit französischem Untertitel

Clip 1: se présenter – sech virstellen

 Clip 2: boire, manger – drénken, iessen

Clip 3: acheter, vendre / kafen, verkafen

Clip4:  avoir, être – hunn, sinn / le -n qui chute

Clip5: jours, chiffres, heure / Deeg, Zuelen, Auer

   
 
Clip 6: surfer sur internet – um Internet surfen

Clip 7:  être malade – krank sinn

Clip 8: les diphtongues – d’Diphthongen

Clip 9: mon, ton, son – mäin, däin, säin

 Clip 10: voyager – reesen

 Clip 11: mouvement – position

Clip 12: degrés de préférence

Clip 12: degrés de préférence

Clip 13: imparfait – sinn, hunn

Clip 14: Kleeder a Faarwen – vêtements et couleurs

Clip 15: Passé composé_

Clip 16: Gefiller, sentiments

Advertisements